Duckwing

Algemene voorwaarden Duckwing

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Duckwing met maatschappelijke zetel te R.Borremansstraat 50, 3040 Huldenberg en ingeschreven in de K.B.O onder nummer BE0780262951. (Hierna: “Duckwing”).

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

Artikel 2 – Offertes

Onze offertes zijn louter indicatief en vrijblijvend en vervallen indien zij niet binnen 30 kalenderdagen werden aanvaard door de Klant. Offertes krijgen pas rechtsgeldigheid als overeenkomst door ondertekening van de offerte door de Klant én door ons. Wij behouden ons bovendien het recht voor om bepaalde opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

Artikel 3 – Prijs en betaling

Activiteiten:

Na inschrijving voor een activiteit ontvangt u een bevestiging en vraag tot betaling van voorschot of saldo. Dit bedrag dient betaald te worden binnen 8 dagen. Hiermee verbindt men zich aan de voorwaarden in dit document beschreven.
Het saldo dient ten laatste 1 week voor aanvang van de activiteit betaald te worden.

Offertes:

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de offerte.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na ontvangst ervan, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Klant vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen.

Betwistingen dienen binnen de vijf werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan ons kenbaar gemaakt te worden op straffe van on-ontvankelijkheid.

Artikel 4 – Annulatie, duur van de overeenkomst, en beëindiging

Annulatie:

Annulatie door deelnemer:

tot 8 dagen voor aanvang worden 50% kosten aangerekend. Bij annulatie minder dan 8 dagen wordt steeds 100% aangerekend.

Annulatie door organisator:

aangezien er voornamelijk buitenactiviteiten worden georganiseerd heeft Duckwing het recht te annuleren wegens slechte weersomstandigheden. Dit om veiligheidsoverwegingen. Ook bij gebrek aan voldoende deelnemers kan de activiteit geannuleerd worden.  Een andere datum of terugbetaling wordt dan voorzien. Dit leidt niet tot het claimen van schadevergoeding door de deelnemer.

Al onze overeenkomsten worden aangegaan zoals beschreven in onze offertes. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet.

Artikel 5 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bij-voorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

Artikel 6 – Foto’s Vertrouwelijkheid en Privacy

Gebruik van foto’s:
De foto’s die worden gemaakt tijdens de activiteiten worden enkel voor eigen doeleinden gebruikt en worden niet gedeeld met derden. Er kan steeds gevraagd worden deze niet te gebruiken of te verwijderen van onze website, fb pagina of andere media.

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij  niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstag-natie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. Onze aansprakelijkheid van zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Ongevallen en schade:
Onze activiteiten hebben een actief karakter en deelname geschiedt op eigen risico. Duckwing doet er alles aan om de activiteit veilig te laten verlopen maar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal aan eigendommen of schade aan deelnemers of derden. Duckwing beschikt over een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor het geval de organisatie door nalatigheid aansprakelijk gesteld wordt voor eventueel geleden schade aan goederen of personen. Duckwing staat niet in voor de persoonlijke ongevallenverzekering van de deelnemers en die van de aansprakelijkheid tussen deelnemers onderling. Duckwing gaat ervan uit dat de klant dergelijke verzekering voor de deelnemers afsluit indien dat vereist is of hij/zij dat nodig acht. Blessures ten gevolge van deelname aan een activiteit worden in eerste instantie gedekt via de mutualiteit en eventuele schade aan goederen of personen via de familiale verzekering.
Medicatie, ziekte, blessures,… dienen vooraf gemeld te worden indien deze risico met zich kunnen meebrengen of van invloed kunnen zijn op het verloop van de activiteit.

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen.

Artikel 8 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 9 - Verloop van de activiteiten:

De organisatie heeft het recht om, ten gevolge van de groepssamenstelling, de weersomstandigheden of overmacht, wijzigingen aan te brengen aan het programma ten voordele van veiligheid en comfort van de deelnemers.
De organisatie heeft ook het recht om een deelnemer tijdens een activiteit uit te sluiten indien deze door ongepast gedrag de kwaliteit van de activiteit of de veiligheid van zichzelf of andere deelnemers in het gedrang brengt.
Instructies van de begeleiding dienen strikt te worden nageleefd.
Indien er kinderen deelnemen aan een activiteit staan deze te allen tijde onder toezicht van (één van) de ouders of een bevoegde volwassene.

Wij verzoeken alle deelnemers om respectvol om te gaan met de natuur en met elkaar.
Duckwing probeert zo weinig mogelijk afval te creëren tijdens de activiteiten. Gelieve het afval dat er eventueel toch is, niet in de natuur achter te laten.

Stem je kledij af op de weersomstandigheden en voorzie stevige (wandel)schoenen.

Artikel 10 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden.

Artikel 11 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd. 

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x